فرم ثبت نام

یادآوری :

 1- به ثبت نام کنندگان در پایان همایش از سوی انجمن پزشکان ورزشی ایران گواهی حضور ارائه خواهد شد. 

2- به شرکت کنندگان در کارگاه ها گواهی تائید دوره از سوی انجمن پزشکان ورزشی ایران همراه با امضای اساتید اعطاء می گردد.

  • قیمت: 2,000,000 ریال