معرفی اساتید

معرفی اساتید سومین همایش ملی ماساژتندرستی

1- آقای دکتر محمد جعفری (سخنران تاثیر ماساژ بر متابولیسم)

2-  آقای دکتر هوانلو ( سخنران آشنایی با کلیات ماساژ - سخنران انواع ماساژ و کاربرد آن)

3- دکتر مهدی فهیمی ( سخنران ماساژ و طب سنتی - سخنران ماساژ و طب اسلامی)

4- خانم دکتر زینب برکتی (سخنران ماساژ نوزاد)

5- دکتر سید محمد سید حسینی (مدرس کاربرد ماساژ در حرکات اصلاحی)

6- دکتر ملکی پویا (مدرس ماساژ سوئدی و سنگ داغ - مدرس آروماتراپی)

7- خانم عاطفه نوروزی (مدرس ماساژ سر و صورت - مدرس آروماتراپی)

8- دکتر هوانلو (مدرس ماساژ ورزشی)

9- آقای آذر هوشنگ (مدرس ماساژ شیاتسو - یومی هو)

10- آقای شهروز محبی (مدرس ماساژ رفلکسولوژی)